29 - Jakub Svoboda/CZ - Van Diemen RF88 Ford
Jakub Svoboda
Fotografie se svolením - autor: Archiv AMK Ecce Homo / CZ
54. místo
13. E/4. 1.6
08:45,900
04:27,320 04:18,580
xxx