82 - Firmino Peixoto/ - Toyota Corolla AE86
Firmino Peixoto
Photo with courtesy of: Sergio Pinto / P
81. place
-VSH/-
06:00,263
03:00,081 03:00,182
xxx