341 - Pierluigi Fuganti/I - Lucchini Alfa Romeo

Photo with courtesy of: Tazio / I
-
-/-
--
xxx