40 - Robert Simonetti/F - AGS BMW

Photo with courtesy of: Forumista Algoma55 / F
15. place
12. E/11. 2.0
05:28,220
xxx