286 - "Kabibo"/I - De Tomaso Pantera

Photo with courtesy of: Tazio / I
-
-/-
--
xxx