0 - Sergio Comerio/I - Talbot Lotus 2.2

Photo with courtesy of: Tazio / I
62. place
13. Gr.2/-
13:25,380
xxx