0 - Jean Louis Gounon/F - Fiat X1/9

Photo with courtesy of: Jo Dall Agnol / F
-
-/-
--
xxx