482 - - A 112

Photo with courtesy of: Tazio / I
-
-/-
--
xxx